Första sidan

Bildsamtal i vardagen

Tavlor - nytt verktyg i demensvården


För första gången finns nu ett enkelt pedagogiskt samtalsunderlag "Bildsamtal i vardagen" uppbyggt kring sex stycken lättillgängliga tavlor med motiv från Moderna Museet och Nationalmuseum. Det vänder sig till omvårdnadspersonal som arbetar inom demens- och äldrevården men även till anhöriga. Samtalsunderlaget har arbetats fram av konstpedagoger tillsammans med personer med stor erfarenhet av vård av demenssjuka. Materialet har praktiskt provats i ett 15-tal demensboenden med goda resultat. Stor vikt har lagts vid inkomna synpunkter. Materialet kan användas av personer som aldrig tidigare tittat på eller samtalat om konst! Materialet ska på ett enkelt sätt inspirera till samtal som en del i vardagsrutinen utan att öka personalens redan tunga arbetsbörda.

"Bildsamtal i vardagen" är ett samarbete mellan Moderna Museet, Nationalmuseum, Demensförbundet, Stockholms Stad Äldreförvaltningen och Kultursamverkan.

LÄS MER >>


Bildsamtal i vardagen